English Camp

Vizovice - 2018

Obchodní a stornovací podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Křižovatka Olomouc, zapsaný spolek (dále jen pořadatel) je právnickou osobou, která organizuje mládežnický letní tábor English Camp Roots.
 2. V případě, že se dále uvádí pojem EC rozumí se jim letní tábor English Camp Roots.
 3. Hlavní vedoucí: Mitch Anderson, tel: 607 985 823, english.camp@krizovatkaolomouc.cz

II. Přihlášení na EC

 1. Vyplněním elektronické přihlášky účastníci (jejich rodiče či zákonní zástupci – dále jen klienti) stvrzují, že souhlasí s těmito podmínkami, jakož i reklamačním řádem.
 2. Zaplacená přihláška zajišťuje účast na kempu.
 3. Podmínkou platnosti přihlášky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Přihláška se vztahuje pouze na jednoho táborníka.

III. Ceny a platby

 1. Ceny kempu jsou pevně stanoveny a pořadatel se zavazuje, že jsou konečné a neměnné.
 2. Cena kempu EC v termínu 1.-7.7.2018 je 2900 Kč.
 3. Způsobem úhrady je zaplacení celé ceny najednou do 21 dní od vyplnění přihlášky.
 4. Způsob úhrady: převodem na účet vedený u Raiffeisenbank a.s., č.u: 4167004001/5500
 5. Při každé platbě používejte datum narození (DD/MM/RR) táborníka jako variabilní symbol. Jako specifický symbol používejte 232.

IV. Stornovací podmínky

 1. Platnou přihlášku může klient zrušit a písemně od smlouvy odstoupit a bude účtován storno poplatek.
 2. Při zrušení účasti na kempu do 30 dní před zahájením kempu, není účtován storno poplatek a platba je vrácena v plné výši. Při zrušení účasti od 30 dní do 15 dní před zahájením kempu je storno poplatek 25% z ceny kempu. Při zrušení účasti od 14 dní a méně před zahájením kempu je storno poplatek 50% z ceny kempu. Při nenastoupení na kemp bez řádného odstoupení od smlouvy je stornovací poplatek 100% z ceny kempu.
 3. Pro určení lhůty stornovacích poplatků je směrodatné datum doručení písemného odstoupení od smlouvy pořadateli.
 4. Pokud je důvodem nenastoupení táborníka na tábor nemoc či úraz, je storno poplatek 20% z celkové částky. Důvod nenastoupení musí klient doložit příslušnou lékařskou zprávou.

V. Práva a povinnosti klienta

 1. Pokud klient neuhradí celkovou cenu kempu v termínu 4 dny před nástupem na tábor, má pořadatel právo každý den prodlení penalizovat dle § 1970 Občanského zákoníku, nebo od smlouvy odstoupit. V rámci dobrých vztahů každé Vámi nezaviněné zdržení platby nahlaste provozovateli.
 2. Klient je povinen v přihlášce uvést pravdivé informace, všechny zdravotní problémy a léky, včetně způsobu indikace, které táborník užívá.
 3. Při úmyslném poškození různých prostor kempu nebo jeho vybavení je klient povinen vzniklou škodu nahradit, a to ve výši dohodnuté s pořadatelem. Toto se nevztahuje na náhodné nehody (rozbité okno fotbalovým míčem, rozšlápnutý míček, nebo zlomená chůda apod.), ale výhradně na vandalstvím způsobené škody (čmárání po zdech, demolování prostory a jejich vybavení, okopávání omítek, záměrné ucpávání vodovodních kohoutků apod.).
 4. Případný pozdější příjezd nebo předčasný odjezd táborníka je možný, avšak bez nároku na vrácení peněz. Před konáním tábora je však důležitě domluvit individuální podmínky s pořadatelem (délku kempu, cenu).
 5. Při odjezdu táborníka na tábor nutno odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku pojišťovny (postačí pouze kopie), případně léky označené jménem táborníka a dávkováním.
 6. Návštěvy během tábora nedoporučujeme z výchovných a hygienických důvodu.
 7. V průběhu tábora není povoleno, aby táborníci svévolně opouštěli prostor tábora bez doprovodu vedoucího. V případě hrubého porušení táborového řádu si vedení tábora vyhrazuje právo vyloučit táborníka z účasti na táboře.

VI. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel má povinnost odeslat potvrzení o přijetí přihlášky na uvedený e-mail.
 2. Pořadatel má povinnost informovat o přijetí platby na uvedený e-mail v přihlášce.
 3. Pořadatel má povinnost informovat o aktuálním stavu táborníka během kempu. Dojde-li během kempu k úrazu nebo zdravotním potížím, má povinnost neprodleně informovat rodiče či zákonného zástupce o této skutečnosti.
 4. Pořadatel neručí za ztrátu nebo poškození mobilních telefonů, spotřební elektroniky, cenných věcí a neuschovaných peněz.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách pořadatele, v den odeslání přihlášky klientem.
 2. Odesláním přihlášky klient přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění v den odeslání přihlášky, též platnou cenu kempu uvedenou na internetových stránkách Křižovatka Olomouc, z.s. a v obchodních podmínkách, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Pro vzájemné vztahy mezi pořadatelem a klientem platí tyto obchodní podmínky, nebylo-li písemně domluveno jinak.
 4. Obchodní podmínky nabývají účinnost 27. února 2018. Změny podmínek vyhrazeny.