Křižovatka Olomouc

Láskou a službou spojujeme cesty

Kdo jsme?

Křižovatka je místo, kde dochází k propojení, kde se setkávají cesty. Právě tato myšlenka je vodítkem pro naši práci.

Je snadné vidět život jako nepropojený a nesouvislý, s jasnými hranicemi mezi prací a rodinou, mezi duchovními věcmi a každodenním životem a mezi pohlavími, rasami a věkovými skupinami.

My to však díky pohledu skrze víru v Ježíše Krista vidíme jinak a dali jsme si za cíl tyto životní vazby zviditelňovat – obnovovat vztahy mezi Bohem, naším skutečným já, druhými lidmi a stvořením.

KŘIŽOVATKA OLOMOUC je zapsaný spolek, který má za cíl propojovat křesťanské hodnoty s každodenním životem...

Mládež

Při aktivitách s mládeží se snažíme...

 • poskytovat příležitost k zábavě a získávání nových přátel a kamarádů v bezpečné, pozitivní atmosféře,
 • dávat pozitivní příklad dospělých a mentorů,
 • pomáhat intelektuálně, společensky a duchovně růst,
 • zajišťovat otevřené prostředí, kde je dovoleno pokládat těžké otázky a mluvit o životních problémech.

Rodiny

Abychom pomohli rodinám, snažíme se:

 • poskytovat účinnou pomoc rodičům při výchově dětí,
 • posilovat zdravý rodinný život,
 • poskytovat rodičům a dětem možnosti, jak se spolu zabavit
 • nabízet jejich dětem možnost učit se anglicky už od raného věku.

Služba

Při naší službě chceme...

 • následovat příklad Ježíše, který pomáhal potřebným, utiskovaným, sirotkům, vdovám, každému,
 • prokazovat přijetí a lásku — každý má svou hodnotu jako člověk stvořený k obrazu Božímu,
 • dávat příklad lidí bez předsudků a rasismu,
 • sloužit, protože Ježíš nejdříve sloužil nám. Milovat, protože Bůh nejdříve miloval nás.

​Životní prostředí

Co se týče našeho vztahu k přírodnímu prostředí, naše cíly jsou:

 • pečovat o Zemi a využívat její zdroje zodpovědně: pomocí uchovávání, opětovného používání, recyklace, sbírání odpadků, šetření energie, využití místních zdrojů jídla a zboží apod.,
 • povzbuzovat ostatní ke stejným cílům v jejich každodenním životě,
 • podporovat vybalancované, zdravé životní styly v našem hektickém světě
 • užívat si krásy a velkoleposti přírody – krásného Božího díla.

Vztahy

Jednou ze základních charakteristik lidí je, že žijeme ve vztazích s druhými. Křižovatka Olomouc je proto charakterizována vztahy — budujeme je, rozvíjíme je, obnovujeme je, radujeme se z nich — jak je patrné z našeho sloganu:


„Láskou a službou spojujeme cesty.“

Komunita věřících a hledajících

Naše aktivity související s vírou mají za cíl...

 • nabízet možnost k diskuzi o víře a důležitých otázkách života v pohodovém a otevřeném prostředí,
 • poskytovat příležitost pro společenství, uctívání Boha a modlitbu,
 • vytvářet příležitosti těšit se společně z Božího stvoření a jeho Stvořitele,
 • vést lidi i skupiny k tomu, aby hledali Boha a žili tak, aby následovali Ježíšův příklad ve světě.

Přidejte se k nám

Naším cílem je sloužit a prokazovat lásku každému, s kým se setkáme. Jinými slovy, pomocí lásky a služby se snažíme spojovat cesty.

Až sem nás tedy naše cesty zavedly a doufáme, že se brzy vaše a naše cesty setkají. Přidejte se k nám a učme spolu, jak žít, a spolu změňme svět k lepšímu.